PASSIO 2018 17 maart : BLAGOVEST

BLAGOVEST Orthodox Kamerkoor Riga olv. Aleksandrs Brandavs

„De gezangen van de vasten zijn bijzonder omwille van hun inhoudelijke en emotionele geladenheid. Ze vragen om een heel consequente uitvoering. Want ze zijn doordrongen van diepe gedachten, van berouw en van de enorme tragedie die de kruisiging van Christus blijft. Tezelfdertijd zien we in elke compositie een combinatie van deze tragedie en de komende vreugde om de opstanding (wat vaak vergeten wordt). Gegeven het emotioneel drama, is er toch hoop in elk lied. Hoop voor iedereen op vergiffenis van de zonden.”

Alexander Brandav, artistiek leider en dirigent
klik op |>  voor audio of op gekleurde tekst voor video
Met  kunnen de puzzelaars de Russiche tekst (links) volgen met de klank


Deken Geert presenteert ‘zijn’ koor aan een nokvolle Sint-Maartenskerk

1 svete tikiy-zacht licht anoniem
Свете Тихий святыя славы,                                                                         O stil licht van de heilige Roem van de onsterfelijke hemelse Vader,
безсмертнаго Отца небеснаго,                                                                   heilige Jezus Christus
святаго блаженнаго, Иисусе Христе:                                                       Licht dat kwam bij het ondergaan van de zon
пришедше на запад солнца,                                                                       wij bezingen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest van God
видевше свет вечерний,                                                                               Gij zijt het waard in alle tijden
поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога.                                                  door de stemmen der heiligen bezongen te worden.
Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными,          Zoon van God, geef het leven
Сыне Божий, живот даяй: темже мир тя славит                                  en de wereld zal U verheerlijken

2 sicut cervus-zoals een hert Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) psalm 42
Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te Deus
Zoals een hert verlangt naar stromend water, verlangt mijn ziel naar U, o Heer

3 psalm 150 Georgs Pelecis (1947-)

Хвалите Бога во святыне Его                                                                    Loof God in zijn heilige woning
хвалите Его на тверди силы Его.                                                             Loof Hem in zijn machtig gewelf,
Хвалите Его по могуществу Его,                                                              Loof Hem om zijn krachtige daden,
хвалите Его по множеству величия Его.                                                               Loof Hem om zijn oneindige grootheid
Хвалите Его со звуком трубным                                                                            Loof Hem met hoorngeschal
хвалите Его на псалтири и гуслях.                                                                        Loof Hem met harp en lier,
Хвалите Его с тимпаном и ликами                                                                        Loof Hem met dans en tamboerijn
хвалите Его на струнах и органе.                                                                          Loof Hem met snaren en fluit.
Хвалите Его на звучных кимвалах                                                                        Loof Hem met klinkende bekkens
хвалите Его на кимвалах громогласных.                                                              Loof Hem met slaande cimbalen
Все дышащее да хвалит Господа!                                                                        Alles wat adem heeft, loof de Heer!
Аллилуия                                                                                                                 Hallelujah!

video psalm 150

4 vecheri tvoyeya tainïya-het mystieke avondmaal  Alexander Gretchaninov (1864-1956)
Помышляю день страшный.                             Laat mij, o Zoon van God,    
Помышляю день страшный.                             vandaag aan Uw mystieke Avondmaal deelachtig zijn.
И плачу деяний моих лукавых.                        Want ik zal Uw geheim niet aan de vijand prijsgeven
И плачу, и плачу деяний моих лукавых.       en ik zal U niet kussen zo als Judas,
Како отвещаю бессмертному Царю,               maar net als de goede moordenaar zeg ik U:
коим дерзновением воззрю на судию.
Блудный аз.

Благоутробне Отче.                                              “Gedenk mij, Heer,
Сыне Единородный,                                             in Uw Koninkrijk,
Душе Святый, помилуй мя,                                amen
помилуй мя, помилуй мя

 

5 concerto voor koor deel II Alfred Schnittke (1934-1998) op een tekst van Gregorius van Narek:

Deze liederen, tot aan de rand gevuld met zwarte treurnis, dichtte ik, een expert in menselijke passies, aangezien ik deze in mijzelf veracht.
Ik schreef ze, zodat mijn woorden, de christenen in alle hoeken van de aarde konden bereiken.
Ik schreef voor allen die net in het leven stappen, voor hen, die al lang geleefd hebben en gerijpt zijn,
en voor hen die hun aardse reis spoedig zullen volbrengen en bereid zijn de hoopvolle grens te overschrijden.
Ik schreef voor de rechtschapenen en de zondaars, voor de hoopvollen en de troostelozen, voor de rechters en de veroordeelden,
voor de berouwvollen en de door zonden gebondenen, voor de goeden en de kwaden, voor de kuisen en de ontrouwen;
voor allen: de hooggeborenen en de goddelozen, voor slaven en prinsen, voor mannen en vrouwen, voor gedegradeerden en rijzenden,
voor heersers en onderdrukten, voor misbruikers en misbruikten, voor troostenden en getroosten
Ik schreef evenzeer voor hen te paard als voor hen te voet, voor de armen en de rijken, voor de stedelingen en wilde bergbewoners,
voor de hoogste heersers die alleen door God berecht worden; voor de ijdelen en de vromen, voor de monniken en de kluizenaars
Moge deze verzen, vervuld van mijn lijden, een gids zijn voor iedereen.
Moge hij die zijn zwarte zonden berouwt, troost vinden in mijn woorden.
Moge iemand mijn werk en moeite ten goede gebruiken.
Mogen mijn verzen, veranderd in een gebed en smeekbede,
Gods barmhartigheid brengen.

video schnittke

6 pomïshlyayu den strashnïy-ik denk aan de gevreesde dag Alexander Arkhangelsky (1846-1924)

Ik denk aan de gevreesde dag en ik huil omwille van mijn slechte daden.
Hoe zal ik de eeuwige Koning antwoord geven, hoe zal ik standhouden in het aanschijn van de Rechter?
Vader, ontferm U over mij!7 tebe poyem-voor u zingen wij Nikolav Golovanov (1891-1953) solo Diana Silova, sopraan
Тебе поем                                    U bezingen wij
Тебе благословим                     U verheerlijken wij
Тебе благодарим                       U danken wij
Господи                                        Heer
и молим Ти ся, Боже наш      en wij bidden U, onze God

video tebe poyem

8 ne otverzhi mene vo vremya starosti-verwerp mij niet in mijn hoge leeftijd Pavel Chesnokov (1877-1944)
solo Zigmars Grasis, bas

Verwerp mij niet in mijn hoge ouderdom, nu mijn kracht is getaand; negeer mij niet. Want mijn vijanden klagen mij aan en zij – die leugenaars -, wachten op het moment dat ze mijn ziel kunnen doden. Ze zweren samen en zeggen: “God heeft Hem laten vallen. Vervolg en kwel Hem, want er is niemand meer die opkomt voor Hem”.
O mijn God, houd u niet ver van mij, haast U mij te helpen.
Mogen al wie mijn ziel onteren, te schande worden gezet en uitgeschakeld!
Want ik wil mijn vertrouwen stellen in U, voor altijd en ik zal U altijd prijzen.

video ne otverzhi mene vo vremya starosti

9 spasi, bozhe, lyudi tvoya-red, o god, uw volk! Pavel Chesnokov (1877-1953) solo Vsevolod Melnikov, bariton

O Heer, red Uw volk en zegen Uw erfdeel.
Schenk overwinning aan de Orthodoxe christenen, over hun tegenstanders.
En de kracht van Uw kruis behoede hun woonplaats.

video spasi bozhe lyudi tvoya

 Tijdens de pauze kon de video ‘martyrs’ van Bill Viola bewonderd worden

10 uit de liturgie van Johannes Chrysostomos Sergey Rachmaninov (1873-1943)
Solo: Jana Rošcina-Nyai, sopraan

BLAGOSLOVI, DUSHE MOYA, GOSPODA / ZEGEN DE HEER, O MIJN ZIEL (Nr. 2)
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die onsterfelijk zijt en die om onzentwille uit de schoot van de maagdelijke Moeder Gods geboren zijt en mens geworden zijt, Christus God die gekruisigd zijt en die met Uw sterven de dood overwonnen hebt, Gij die Eén zijt in de Heilige Drie-eenheid en die tezamen met de Vader en de Heilige Geest wordt aanbeden, ontferm U over ons.

SLAVA OTTSU I YEDINORODNÏY / EER AAN DE VADER EN DE ENIGGEBOREN ZOON EN DE HEILIGE GEEST (Nr. 3)
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die onsterfelijk zijt en die om onzentwille uit de schoot van de maagdelijke Moeder Gods geboren zijt en mens geworden zijt, Christus God die gekruisigd zijt en die met Uw sterven de dood overwonnen hebt, Gij die Eén zijt in de Heilige Drie-eenheid en die tezamen met de Vader en de Heilige Geest wordt aanbeden, ontferm U over ons.

PRIIDITE, POKLONIMSYA / KOM LATEN WIJ AANBIDDEN (nr. 5)
Kom, laten wij vóór Christus neervallen en Hem aanbidden. Zoon van God, die uit de dood zijt opgestaan, ontferm U over ons, die u zingen: Halleluja!

TEBE POYEM/ VOOR U ZINGEN WIJ (nr. 12)
U zingen wij, U verheerlijken wij, U danken wij, Heer en wij bidden U, onze God.

BLAGOSLOVEN GRYADÏY I VIDEKHOM SVET ISTINNÏY / GEZEGEND IS HIJ WANT WIJ HEBBEN HET WARE LICHT GEZIEN (NR. 17)Gezegend is God de Heer, die in de naam van de Heer is gekomen en aan ons is verschenen. Wij hebben het ware Licht gezien. Wij hebben de hemelse Geest aanschouwd en het ware geloof gevonden. Wij bidden tot de ondeelbare Drie-eenheid, want Zij is onze redding.

DA ISPOLNYATSYA USTA NASHA / MAG ONZE MOND U PRIJZEN (NR. 18)
Mogen onze monden vervuld worden van lof aan U, o Heer. Wij bezingen Uw Glorie, omdat Gij ons waardig bevonden hebt deelachtig te zijn aan Uw heilige, goddelijke, onsterfelijke en levengevende sacramenten. Laat ons , geborgen in Uw Heiligheid, de hele dag Uw Waarheid leren. Halleluja!

BUDYI IMYA GOSPODNE / GEZEGEND IS DE NAAM VAN DE HEER (NR. 19)
Gezegend zij de naam van Heer, nu en in de eeuwen der eeuwen.

SLAVA OTTSU I BLAGOCHESTIVEYSHAGO / EER AAN DE VADER (nr. 20)
Eer aan de Vader en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

11 kanon pokayanen-canon van boetvaardigheid ode I Arvo Pärt (1935-)

Over de bodem van de Rode Zee trok het volk van Israël, als over vaste grond. En toen het zijn vervolger Farao in de zee zag verzinken, riep het uit: ‘’Wij willen    voor God een overwinningslied zingen.
Ontferm U over mij, o God, ontferm U over mij.

Nu kom ik, een bezwaarde zondaar, nader bij U, mijn Heer en mijn God. Ik durf mijn ogen niet op te slaan naar de hemel. Ik bid alleen en herhaal: geef mij, Heer,de genade om bitter te wenen om mijn zonden.
Ontferm U over mij, o God, heb medelijden met mij.
Wee mij, ik ben een zondaar! Ik ben de ellendigste van alle mensen. Er is voor mij geen vergeving. Geef mij, o Heer, de genade van de tranen om mijn daden. Eer aan de Vader, de Zoon, de heilige Geest. Gekke, bezwaarde mens, je verprutst je tijd in leegheid. Bedenk je leven en keer je naar de Heer God en ween bitter over je daden. Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Geheel zuivere Moeder van God, zie naar me om, mij een zondaar en bevrijd me van de streken van de duivel. Leid mij op de weg van inkeer en berouw. Dat ik bitter mag wenen over mijn daden.

12 bogroditse dyevo-moeder van god en maagd Arvo Pärt (1935-)

Gezegend zijt Gij, maagd Maria, moeder Gods, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, want Gij baarde de Redder van onze zielen.

video bogroditse dyevo

13 gebed Georgy Sviridov(1915-1998) solo Edite Butkevica, sopraan


14 razboynika blagorazumnago-de goede moordenaar A.Popov solo Jury Tjutjunnikov , tenor
(exaposteilarion van de Goede en Heilige Vrijdag)

De goede moordenaar maakt U eensklaps waardig voor het paradijs, o Heer.
Verlicht ook mij bij het hout van het kruis en red me.
video razboynika blagorazumnago

15 vyeruyu-geloofsbelijdenis Alexander Arkhangelsky (1846-1924) solo Vsevolod Melnikov, bariton

Вѣрую во единаго Бога Ѻтца, Вседержителѧ
Творца небу и земли, видимъімъ же всѣмъ и невидимъімъ
И во единаго Господа Iисуса Хрїста, Съіна Божіѧ, Единороднаго,
Иже ѡт Ѻтца рожденнаго пріжде всѣхъ вѣкъ;
Свѣта ѡт Свѣта, Бога истинна ѡт Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже всѧ бъіша.
Насъ ради человѣкъ и нашегѡ ради спасенїѧ сшедшаго съ
небесъ и воплотившагосѧ ѡт Духа Свѧта и Марїи Дѣвъі, и вочеловѣчшасѧ.
Распѧтаго же за нъі при Понтїйстемъ Пїлатѣ, и страдавша, и погребенна.
И воскресшаго въ третій день по Писаніемъ.
И возшедшаго на небеса, и сѣдѧща ѡдесную Ѻтца.
И паки грѧдущаго со славою судити живъімъ и мертвъімъ,
Егѡже Царствію не будетъ конца.
И въ Духа Свѧтаго, Господа, Животворѧщаго, Иже ѡт Ѻтца исходѧщаго,
Иже со Ѻтцемъ и Съіномъ спокланѧема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во едину Свѧтую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповѣдую едино крещенїе во ѡставленїе грѣховъ.
Чаю воскресенїѧ мертвъіхъ,
и жизни будущаго вѣка. Аминь.

Ik geloof in één God de almachtige Vader Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,eniggeboren Zoon van God,vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Mariaen is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en dodenen aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeftdie voortkomt uit de Vader en de Zoon
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de dodenen het leven van het komend rijk.Amen.

Na een lang, welverdiend applaus  was het tijd voor:
16 afscheid

Na een lang, welverdiend applaus was het tijd voor:
16 afscheid

BLAGOVEST

 

Het Orthodoxe Kamerkoor ‘Blagovest’ uit Riga (Lv) is opgericht in 1990. De meeste gezangen van hun repertoire zijn parels uit de traditie van Russische sacrale muziek, te beginnen met de monofone neumatische liederen, genaamd ‘znamen- niyraspev’, tot de polyfone koorconcerto’s en composities van hedendaagse componisten. Meesterwerken van seculiere muziek, klassiekers uit het Letse koorleven, volksmuziek…, dat alles behoort tot het repertoire van het koor. Het koor heeft heel wat prijzen verzameld in de loop der jaren. Ze namen deel aan internationale koorwedstrijden en festivals. In 2017 publiceerde Blagovest zijn zevende album ‘In uw Koninkrijk’, een overzicht van 25 jaar koorleven.
De oprichter en leider van het koor, MA Alexander Brandav is afgestudeerd aan de Jazeps Vitols Letse Muziekacademie. Hij is vaste koordirigent in de kerk van de heilige Drie-Eenheid in Riga.
Het Orthodoxe Kamerkoor Blagovest uit Riga is buiten de begrenzing van een kamerkoor gegroeid. Het is een uniek koor geworden dat enerzijds een zeer hoog niveau van professionalisme combineert met de sterkste traditie-elementen van het Letse koorgebeuren, met de schitterende en doordachte techniek om Orthodoxe Muziek te brengen. Sacrale muziek, gebracht door het koor Blagovest raakt en inspireert luisteraars overal in de wereld, niet alleen in Letland.
Het koor mocht recent nog een unieke titel toevoegen aan zijn reeds indrukwekkend palmares: Kampioen van de Europese Koorcompetitie en verder ook nog de prestigieuze Grand Prix van de Verenigde Naties, gewonnen in Riga (Lv) in 2016 en Colombo (Sri Lanka) in 2017: beide unieke onderscheidingen betekenden o.m. een erkenning van het consequente en volgehouden werk van de dirigent en de zangers van het koor, dit gedurende nu al 28 jaar.
“Ons succes is gebaseerd op teamwork en op het koor, onze mensen en hun professioneel werk”, aldus Alexander Brandav. “Maar de voornaamste reden is dat je van muziek moet houden en dat doen onze zangers. Het is net daarom dat ons publiek van ons houdt. Het biedt ons veel genoegdoening te ervaren dat onze gezangen – gedragen door liefde en emotie – erkend worden en geprezen door professionele critici.”
www.blagovest-choir.com info@blagovest-choir.com

 

 

PASSIO 2018

project rond MARTYRS van Bill Viola 15feb 20u opening 18feb 16.30 mmm 25feb 17u barok in Hospitaalkerk 2mrt 20.30 polyfonie El Grillo 8mrt 20u zindering homes+dieux 15mrt 20u liturgische zangavond 17mrt 20u Blagovest 25mrt 15u Sint-Jan: Matteuspassie klik hierboven voor TERTIO-artikel

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 gaat binnenkort van start.

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.