Bijbellezen

BIJBELGROEPEN

Een viertal keer per jaar wordt een bijbelpassage uitvoerig belicht en in groep besproken. Inbreng van de aanwezigen is bij dit gebeuren een belangrijk element. De bijbelgroep komt bijeen in het parochiaal centrum De Zindering . Wie zich wil inleven in het mooie geloofsverhaal van Genesis is welkom op donderdag 28 September om 14.30 uur

Internet links vind je als je klikt op bijbelsites
bijbelgroep
Centrum

 

Bijbellezen is zich in de stroming plaatsen van mensen die doorheen tijd en geschiedenis het werken van God ervaren”
NOODZAAK VAN BIJBELLEZEN IN GEMEENSCHAP
Als christen geloven wij dat de bijbel het Woord van God is. Deze geloofsovertuiging impliceert dat de bijbel, voor elke bewuste christen dagelijks brood is.Bijbellezen is zich in de stroming plaatsen van mensen die doorheen tijd en geschiedenis het werken van God hebben ervaren. Het is zich herkennen in oude verhalen van hen die ons in geloof zijn voorgegaan.
Door de bijbel verstaan we niet alleen het NT maar de hele bijbel. Vergeten we niet dat het NT eigenlijk het orgelpunt, het hoogtepunt is van de hele bijbel en dus niet mag losgemaakt worden van een groter geheel. Jezus was een jood en heeft als rabbi een bepaalde interpretatie gegeven aan de thora en de andere geschriften. Zijn Verrijzenis is de bezegeling van zijn Woord en zijn Leven. Precies hieruit is de gemeenschap van de christenen gegroeid, oorspronkelijk een sekte binnen het jodendom. Wie de bijbel leest los van het joodse kader, gaat scheve wegen. Wie het NT leest zonder de achtergrond van de Tenach (OT) verliest de werkelijkheid, de eigenlijke boodschap. Bijbeliezen veronderstelt enige inzichten, enige sleutels. Als je deze mist, kan je met de bijbel alle kanten uit, waaronder ook de gevaarlijkste- de fundamentalistische, de tekst letterlijk lezen, de bijbel hanteren als een recept voor alle problemen. De boodschap van God ligt immers verborgen in taal, cultuur en geschiedenis. Hoe moeten we omgaan met teksten die eeuwen oud zijn, zonder deze te misbruiken of zo te interpreteren dat ze in ons kraam passen. Omgaan met de bijbel mag niet alleen beperkt blijven tot zogenaamde specialisten. leder christen, moet op een eenvoudige wijze de sleutels kunnen hanteren, bekwaam worden om doorheen bijbelse teksten het spreken van God te herkennen. Dit vergt wel enige oefening. Maar wie de moed heeft dit alles te doorworstelen, ontdekt in de bijbel een onuitputtelijke levenswijsheid en een levensoptimisme. Geen naief optimisme, want de bijbel is en blijft nog steeds een geloofsboek, waar twijfel en onzekerheden niet weggeduwd worden.
Bijbellezen kan je persoonlijk en in groep. De bijbel is echter op de eerste plaats een gemeenschappelijk gebeuren: is gegroeid en gedragen door een bepaalde gemeenschap. Binnen een groep krijgt het bijbellezen een eigen schittering, die bij individeeel lezen nooit bereikbaar is. ‘Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden’. Het eerste doel is niet allerlei wetenswaardigheden over de bijbel te vernemen, maar Gods boodschap voor ons vandaag te kunnen distileren. Het is de schelp kunnen openen om de parel van het leven te vinden. Hierbij is de inbreng van ieder groepslid onmisbaar.
Een bijbelgroep is een dialogerende gemeenschap. Iedereen zal immers, de bijbeltekst belichten vanuit zijn persoonlijk levensverhaal. In ieder mens is de Geest van God op een eigen manier werkzaam. Precies de uitwisseling van deze eigen accenten is een spirituele rijkdom. De bijbel komt tot leven en is helemaal geen gesloten boek meer. Dit kan je best in groep ervaren. Bijbeldialoog in groep is dus iets anders dan de bijbel op z’n eentje lezen.
In dialogeren staat ook’luisteren’ centraal. Als we ervan uitgaan dat God door ieder mens zijn verhaal schrijft, dan is het de moeite waard om naar elkaar te luisteren. Om het kerkelijk uit te drukken: iedereen is predikant en iedereen is luisterend volk. Het is natuurlijk niet voldoende samen over het Woord van God te spreken. ‘Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel’ (Mt 7,21)
Maar het begint toch ergens met Gods Naam te noemen en te herkennen. Er moet geluisterd worden naar hetgeen de Heer van ons verlangt. Ook Jezus ging naar de synagoge om het Woord te beluisteren en uit te leggen. Een hyperactieve mens zonder fundament loopt immers kans zichzelf te verliezen. Een christen gemeenschap is niet alleen een soort sociaal centrum, maar ook een groep die het noodzakelijk vindt allereerst Gods naam een plaats te geven en vanuit dit bewustzijn elkaar te bemoedigen.
De bijbel begint met het paradijs en eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een cirkelvormige beweging, als omkadering van Gods droom. Het is niet denkbeeldig, dat r bij de christenen , die durven samenkomen om de bijbel te lezen, een zeker ontmoediging ontstaat- wat breng ik van Het Rijk Gods, Gods droom eigenlijk maar terecht. Dit zal dan ook één van de taken zijn van een bijbelgroep, van elkaar te bemoedigen, elkaar met mildheid te benaderen, elkaar moreel niet te bezwaren. Het geknakte riet niet te breken, is eveneens een oproep van Jezus. Maar als wij proberen het Rijks Gods op ons eentje te realiseren, dan beginnen we – aan een onmogelijk opdracht. God werkt doorheen zijn volk, zijn gemeenschap. Samen de tekenen van de tijd herkennen, in deze tijd en ruimte de goede woorden en de blijde boodschap van God rondzaaien, zo dat ze groeikracht worden voor onze wereld, is een opdracht voor ieder bewust christen.
Het doel van samenkomen rond de bijbel is dus veelzijdig
1 .de eigenheid van de bijbelse geschriften ontdekken.
2. Gods woord kunnen distilleren uit een eeuwenoude traditie
3. vanuit bijbelse teksten het leven bevragen
4. met elkaar dialogeren en te communiceren vanuit Gods Woord
5. elkaar bemoedigen in het beleven van het Rijk Gods in een wereld die soms haaks staat op de bijbelse boodschap. Een bijbelbijeenkomst zal telkens een vernieuwde oproep inhouden, om zoveel mogelijk, elk op z’n eigen vierkante meter, dat Rijk van God te helpen realiseren.
8+9dec: bijbelgroep