mei 2018

K+L 23 : muzikaal nieuws

MUZIKAAL NIEUWS VANUIT SINT-MAARTEN

 Vooraf

Het is al een jaren- en jarenlange traditie om in de maanden juni en september elke zondagnamiddag een verrijkende orgelbespeling met hemelse klanken te programmeren. Dit is te danken aan onze huisorganist en zijn bestuur van de vzw De Kortrijkse Orgelkring. Laten we nu wat meer nieuws publiceren al is het al voor de tweede zondag gezien de verzorger van het wekelijkse nieuws voor Sint-Maarten in het buitenland vertoefde.

Wat meer over een deel van het muzikale programma

Twee componisten maken deel uit van het vaste programma:Erik Desimpelaere en Abraham van den Kerckhoven.

Keuze van drie werken – Abraham van den Kerckhoven (1618/19-1702).

Werk(en) van deze ‘Brusselaar’ vormt (vormen) een rode draad in de 2018-bespelingen.

Over deze Zuid-Nederlandse componist en organist is erg weinig bekend. Abraham maakte deel uit van een bekende familie musici rond de Koninklijke Kapel van Brussel. Hij was van 1648 tot 1656 kamerorganist van de aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk. Daarna was hij tussen 1656 en 1673 organist van de Koninklijke Kapel. In 1680 vinden we zijn spoor terug als organist van de Brusselse Catharinakerk. Zijn werk verwijst naar de traditionele componeerwijze van Sweelinck en Cornet. Zijn muziek, aldus de Nederlandse muziek-encyclopedie, ademt een gedegen en met zwier vertoond vakmanschap, eigen aan de Brabantse barok en is daarom een zeer belangrijke schakel tussen Sweelinck en Bach.

Het ‘Salve Regina’ geldt als het avondlied van de kerk. Deze polyfone meditatie wordt gevolgd door twee fuga’s in G en in d. Het laatste stuk heeft ‘cromatica’ als ondertitel. (We spreken van ‘chromatisch’ wanneer de melodie zich stijgend of dalend per halve toon voortbeweegt. Zeker in een oude stemming komt dit heel kleurrijk over.) We krijgen hier een voorproefje van wat Sweelinck later zal presteren met zijn breed uitgewerkte ‘Fantasia chromatica’ (SwWV 258).

 

Wie zijn de volgende?

* zondag 10 juni: Elie-Adrien Touitou (Frankrijk)

* zondag 17 juni: Ab Wegenaar (Nederland)

* zondag 24 juni: Koen Maris (orgel) en Mattys Louwye (cello)

Die uitnodigende en onmisbare orgelklanken kosten veel geld: je milde bijdrage wordt dan ook op prijs gesteld. Hartelijk dank.

 

K+L 22 : Marialiederen – Poverello

WIJ ZONGEN MARIALIEDEREN
 

Zaterdag 19 mei. De wijzers van de klok bewegen naar 18 uur toe. De sfeervolle Mattheuskapel van het begijnhof krijgt heel wat geïnteresseerde Mariabewonderaars. Ze komen af om te luisteren naar en mee te zingen met die unieke maar niet meer zo veel gezongen meimaandliederen van Maria. De talrijke zangers van Pro Ecclesia staan na het inzingen klaar om heel wat van die Marialiederen meerstemmig ten gehore te brengen.
Dirigent zorgde voor een nieuwe en supergewaardeerde opstelling van de vier stemmen van het koor: in plaats van drie tot vier rijen zangers achter elkaar,: in een U-vorm waardoor er permanent een vrije ruimte in het midden ontstond en alle zangers duidelijk zichtbaar bleven. Ook voor hen was het de ideale opstelling om de toehoorders te
zien.

Meezingers
Daar bloeid’ ene lelie
Mijn hart zingt voor de Heer (Magnificat)
O Maria die daar staat
Lieve Vrouwe van ons land (slotlied)
Twee wel bekende maar niet meer zo vaak te horen liederen werden bovengehaald:
Lieve Vrouwke van de Linde en
’t Klinkt zo zacht mij in d’oren, het blije Weesgegroet;

Minder bekend
is de poëtische tekst van M. Van der Plas met een bewerking van de ons welbekende componist-organist Jos Bielen van de abdij van Averbode. De titel is ook het begin van het tweestemmige lied. We beperken ons tot de eerste strofe:

God gaat de mens te boven, wat hij ook heeft bedacht.
Maria is: geloven, is: bouwen op Zijn macht.
Het is: hoezeer vergeten een mens zich vaak voelt,
niet beter willen weten dan God het heeft bedoeld.

Het overbekende Ave Verum van Mozart vroeg blijvende concentratie om de juiste toonhoogte te handhaven. En dat lukte! Nieuw was ook het vierstemmige Maria-antifoon Alma Redemptoris Mater van M. Garau en Borgorodisye Djevo, het Ave Maria van Rachmaninov, eveneens met een Latijnse tekst. Het programma was ingedeeld in drie delen waartussen onze begeleidende organist Dirk Blockeel twee passende, prachtige intermezzi bracht. Wij danken de Vrienden van het Begijnhof voor deze unieke kans om Marialiederen te kunnen brengen in die waardevolle, wondermooie kapel. Zij boden de koorleden nadien nog een glaasje aan.

 POVERELLO 30 JAAR

Het is dus in Kortrijk een vaste waarde geworden: maaltijden tegen een heel schappelijke prijs voor de minderbedeelden. Zij kunnen ook nog waardevolle kledij of schoenen bekomen van mensen die dat kunnen missen en naar Poverello gaan dragen. Er is voor de gelegenheid van het 30-jarig bestaan een bijzondere eucharistie in de kerk van Sint-Maarten op zaterdag 2 juni om 16.30 uur. De mis wordt gecelebreerd door bisschop Lode en vocaal gesteund door ons kerkkoor Pro Ecclesia.Iedereen is welkom.

 

 

K+L 21 : Dankviering – ziekenzalving

WIJ DANKEN OM ONS VORMSEL

   

Twee weken na hun vormsel

in de kerk van Sint-Maarten, met als vormheer deken Geert, stond de eucharistie van zondagmorgen 13 mei in het licht van een dankzegging daarvoor. Voorganger Luc verwelkomde ook graag alle moeders op deze bijzondere en traditionele tweede zondag van de meimaand:
‘Vandaag is het ook Moederdag. Wij wensen alle moeders van harte proficiat. Wij zijn hen dankbaar omdat zij op hun eigen wijze ons elke dag mogen voorgaan op de weg van de liefde. Wij willen ook graag uit dankbaarheid voor hen bidden.
Een heel speciaal woord van welkom aan de vormelingen, hun familie en catechisten. Zij willen uit dank voor hun vormsel samen met ons deze eucharistie vieren.’

Wij luisteren nu graag naar hun woord van welkom:

‘Lieve mensen, twee weken geleden werden we gevormd en hernieuwden we onze doopbeloften. Het was voor ons een onvergetelijk vormselfeest. Voor alles waarvan we mogen genieten in de schepping, in mensen en dingen, voor het cadeau van de Heilige Geest, zeggen we dank in deze viering aan God: ‘Dank Je wel’!Er bleef ook nog verder tijdens de viering een taak voor de vormelingen weggelegd: de schulbelijdenis. En de drie voorbeden:

‘Wij bidden voor alle mama’s dat ze veel geduld mogen hebben als we moeilijk doen. Dat ze gelukkig mogen worden door hun zorg voor ons. Dat ze geapprecieerd worden voor hun werk. Laten wij bidden…

Wij bidden voor al wie geen mama is maar toch liefdevol omgaat met kinderen. Dat ook zij mogen voelen dat hun aanwezigheid veel betekent voor hen.

Wij bidden voor onszelf. Dat we met heel ons hart Jezus volgen en zijn blijde boodschap beleven. Dat we veel mensen mogen ontmoeten die ons hierin steunen.’

 

De homilie van deken Geert

omvatte een bijzondere uitleg over de voorbereiding van de consecratie op het ogenblik dat er een druppeltje water bij de wijn wordt gevoegd. De priester bidt in stilte:
‘Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens-zijn en neemt ons op in Uw goddelijk leven.’
De toevoeging van slechts een druppeltje water (de mens vertegenwoordigend) bij de wijn, heeft een doordachte betekenis: de wijn blijft veruit het ‘goddelijke’ hoofdbestanddeel. De twee worden één. Het evangelie handelde net daarover: ‘Mogen allen één zijn, … ‘

Tot slot

De talrijk aanwezige voorzangers, onder de deskundige leiding van Alain Verfaillie, hadden bij het zingen ook aandacht voor de vormelingen. Dit werd gecombineerd met meerdere ‘alleluja’s’ bij de gedachte aan de verrezen Heer en met liederen zoals:

Kondig het aan: de Heer is verrezen, Jubilate Deo en Het vuur dat Hij op aarde bracht.
Laten ook wij eindigen met deze bezinning:

Thuis is thee drinken, ontbijten in je pyjama, kletsen over van alles, getroost worden zelfs zonder erom te vragen! Lachen zonder schaamte, elkaar begrijpen zonder te praten, geliefd zijn, complimentjes en tips krijgen, je welkom en veilig voelen.Thuis is waar mama is!

VIA EEN KOORLID NOG EVEN VERWIJLEN BIJ DE ZIEKENZALVING

Zalven …
Het is een krachtig teken.
Het is een gebaar
dat getuigt van liefde,
van tederheid, van zachtheid,
van mededogen en geduld.
Wie gezalfd wordt, ontvangt de
kracht om te gaan waarheen
het leven hem leidt.
Wie gezalfd wordt, krijgt de zekerheid
dat hij er niet alleen voor staat.
Wie gezalfd wordt, weet dat
de Heer Jezus met hem gaat.

K+L 20: Vormsel

GEVORMD

 

Zondag 29 april

Ondanks het minder goede weer, stonden 24 enthousiaste en goed gehumeerde kandidaat-vormelingen stonden vanuit De Zindering vóór de bijzondere vormselviering in hun jezuskleed klaar om – zelf heel actief deelnemend – door vormheer,deken Geert Morlion, gevormd te worden. Drie acolieten waren de gewaardeerde vieringhelpers.

De vormelingen hadden de kaarsen met hun foto’s, al die tijd in de glazen kast in de kerk tentoongesteld, in hun intredeprocessie meegenomen en voor het altaar gezet.

Catechiste Christiane had Blind Faith, een bandje uit Gent, uitgenodigd voor de heel ritmisch toepasselijke liederen. Met succes. Mooie stemmen, aangename en jeugdige muziekklanken.

De vormelingen kregen heel wat taken toegewezen. Na het openingslied Come to the light was het zover: vormeling Floor heette iedereen welkom waarna de vormheer voor de verdere begroeting zorgde. 3 vormelingen, Lars, Tine en Margaux, lazen het gebed om ontferming voor in afwisseling met voorganger Geert. Daarna klonk het heel ritmische Laudate si, o mi signore, het loflied van Sint-Franciscus: dank om de zon, de maan, de sterren, het heelal en al de schepselen, enz.

Na de lezing was het weer aan Blind Faith om een ander betekenisvol lied te brengen: Jesus Christ, You are my life, alleluia.

 

Stilaan …

Over de heilige Geest verwees deken Geert eigenlijk naar wat hij in de vormselwake had verteld: dat je de Geest op verschillende manieren kunt ervaren, laten werken: als je aan het puberen bent en/of je voelt je alleen op de wereld, dan is de Geest daar bij je; en dan inderdaad ook om keuzes en beslissingen te maken, om wat te onderscheiden kan de Geest je helpen.

De doopbelofte maakt vanzelfsprekend deel uit van het vormsel. Het is voor de twaalfjarigen een bevestiging die ze nu zelf kunnen uitspreken:
Gesterkt door Gods goede Geest
beloof ik mij te verzetten
tegen kwaad en onrecht.
Met heel mijn hart
wil ik Jezus volgen
en zijn evangelie beleven.
Ik hoop dat veel mensen
mij hierin steunen.

Ter herinnering aan hun doop tekenen de vormelingen zich met doopwater. Maar ook van de ouders en peters en meters wordt verwacht dat ze zich blijven engageren voor hun kinderen.

Het plechtige moment

Na het gebed onder handoplegging en het aanroepende lied voor de Geest, adem van leven, is het tijd voor het allerbelangrijkste moment van de gehele vormselviering: de zalving met het chrisma. Vormheer  tekent bij elke vormeling een kruisteken daarmee op het voorhoofd en deken Geert zegt daarbij:
(Naam), ontvang het zegel (= merkteken) van de Heilige Geest, waarop de vormeling: ‘Amen’.

Dienst van de tafel en vormselgave

Na de voorbeden volgen o.a. het tafelgebed, het sanctus, uiteraard ook de consecratie. Bij het Onzevader vraagt vormheer Geert alle pasgevormde vormelingen rond het altaar. Hij vraagt hun om de armen en de handen ten hemel te verheffen. Een sterk symbolisch gebaar.
De drie catechisten hadden in deze vormselviering elk hun voorleestaak. Christiane kwam met een bijzondere vraag voor de omhaling. Vandaar de bedoeling om elke aanwezige in de kerk ertoe uit te nodigen iets dergelijks in de aangeboden mand te leggen. Een heel christelijk voorstel. Een lumineus idee.
Na de communie leerden ze in de bidkapel, eventjes afgezonderd met de vormheer, hoe ze “vriend” van Jezus kunnen worden.

Na het slotgebed volgde een dankwoord in naam van alle vormelingen. Een uiterst ritmisch, swingend meezingertje besloot deze verrijkende, beklijvende viering: This little light of mine.

En … dat is het nu?

Neenee. Op zondag 13 mei volgt er een speciale dankzegging en elke vormeling krijgt de kans om zich bij de acolietengroep aan te sluiten. Dan moet elke geïnteresseerde zijn naam opgeven bij Katherine Stubbe (0495 63 21 85).

Alweer een deugddoende, rijke vormselviering. Proficiat, beste vormelingen en dank aan de vormheer, de catechisten, de ouders, peters, meters en alle medewerkers!

Foto’s: copyright www.fotopauwels.be