juni 2017

K+L 29-30-31 Acolieten

STUDEREN – JOBS – VAKANTIE – ACOLIETEN
 
 
In september wordtr Jean-Pierre officieel aangesteld als acoliet

De Kortrijkse congé staat op het punt te beginnen of is voor sommigen al begon
nen. Toch ook eens aandacht vragen voor de acolieten die alweer een volledig werkjaar van dienst waren in onze kerk en zeker ook in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw. Wij willen aan alle acolieten onze welgemeende dank zeggen voor het invullen van die verrijkende opdracht van elk weekend. Het is uiterst aangenaam en bemoedigend voor de aanwezige gelovigen om hen aan en rond het altaar te zien als een daadwerkelijke steun in het geloof, in de eucharistie. Degene die de gehele werking coördineert, is Katherine Stubbe, ons allen welbekend. We zijn dankbaar dat ook Sint-Maarten in de acolietendienst mag delen. Ziehier een woordje van Katherine van vlak voor de vakantie. Met een inhoud die voor ons allen kan dienen.

Beste acolieten, ouders, sympathisanten,

Nog eventjes en het is weer vakantie. Voor de meeste acolieten een periode van welverdiende rust na hun examens. Voor sommige misschien inzetten op een tweede zit of een vakantiejob vervullen. Voor nog anderen op reis gaan of lekker thuis eens niksen, … Kortom, elk van ons vult het woord vakantie in naar eigen goeddunken.

Mijn papa leerde me als kind al dat vakantie komt van het Latijnse ‘vacare’, vrij zijn. Dit vertelde hij iedere vakantie opnieuw. Het zette me vroeger al aan het denken wat dat ‘vrij zijn’ dan wel mocht betekenen.

Zijn we uiteindelijk niet allemaal vrije mensen? Hier in het Westen toch. Oké, we hebben verplichtingen te volbrengen zoals naar school gaan, of gaan werken, maar dit heeft toch niet echt iets te maken met ‘vrij van hart’ zijn. Die vrijheid kan mijns inziens alleen God zelf ons schenken.

Vrijheid is een grondrecht. Er worden verdragen en wetten opgesteld om dit recht te verdedigen, maar vrijheid is meer dan dat. Het is een religieus ideaal dat we in vele godsdiensten terugvinden. De god Krishna bijvoorbeeld leert de weg van de innerlijke onafhankelijkheid, de vrijheid om te doen wat je werkelijk wilt doen.

Ook in het grote verhaal van Israël gaat het om de bevrijding: nl. de Uittocht uit het ‘slavenhuis’ Egypte. Bij de profeten wordt dit ideaal verder uitgewerkt naar openheid voor je naaste en over je eigen grenzen heen. Jezus neemt dat erfgoed over en bevrijdt mensen door het besef dat God trouwe liefde is en dat wij daarvan mogen getuigen met woorden en daden.

Misschien kunnen we de komende vakantiemaanden wat extra tijd inruilen voor die God die liefde is. Bewust stilvallen bij Hem kan ons ten volle van die vrijheid laten proeven.

Deze vrijheid wil ik jullie allemaal toewensen in de komende twee maanden en eigenlijk ook veel verder. Wanneer we echt vrij van hart durven leven, dan gaat een eindeloze wereld voor ons open.

Een gezegende ‘vakantie, vacare, vrij zijn’ gewenst!

Katherine

 

 

K+L 26-27-28 Houvast

HOUVAST
Een ongelovige voordrachtgever gaf eens op een spottende manier een lezing over de dwaasheid van het geloof in God. In de grote zaal bereikte zijn redenaarstalent er een hoogtepunt. Hij beheerste de situatie en ging zo op in zijn betoog dat zijn hoogmoed hem dreef tot het uitdagen van God. Hij schreeuwde: ‘Als er een God is, dat Hij zich openbare door mij te doden!’
Toen God daar niet op inging, richtte hij zich tot het publiek:‘Ziet u wel dat God niet bestaat!’

Vraag 1 vanuit het publiek

Een boerenvrouwtje stond op en vroeg: ‘Mijnheer, ik kan uw argumenten niet weerleggen maar voor u als geleerd man, moet het toch niet moeilijk zijn om mijn vraag te beantwoorden. Sinds heel wat jaren geloof ik in Christus; ik ben gelukkig met de verlossing die Hij me gaf; zijn woord dat ik in de Bijbel lees, geeft mij vreugde; zijn troost is een bron van buitengewone blijdschap.
Als ik nu zou sterven en het zou blijken niet waar te zijn dat Jezus Gods Zoon is, dat God niet zou bestaan, dat de Bijbel een leugen zou zijn en er geen eeuwig leven is, kan u mij dan zeggen wat ik verloren heb door heel mijn leven te geloven in Jezus Christus?’
De voordrachtgever antwoordde na een bijzondere stilte: ‘Mevrouw, dan hebt u er in feite niets bij verloren.’

Vraag 2 

‘Mag ik u nog een vraag stellen?’ zei het vrouwtje.Als u komt te sterven en u zou nog net voordien ontdekken dat de Bijbel toch geen leugen is, dat God écht bestaat en dat Jezus wél zijn Zoon is, weet u dan wat u verloren hebt?’

De oprechtheid en spontaanheid van haar denkwijze trof het volk dermate dat het spontaan opstond en haar toejuichte.

De spreker hield zich stil en antwoordde niet.

Joh. 14:3 Wanneer Ik heengegaan ben en u een plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar Ik ben.

Prettige en deugddoende vakantie gewenst!

 

 

K+L 25 : Strobel

VAN GELOOF OVER ONGELOOF NAAR GELOOF

De leerlingen en studenten blokken nog volop. Anderzijds is de vakantie al in zicht. Een verrijkend en beklijvend boek lezen? Een waargebeurd levensverhaal dat opnieuw leidde naar geloof.

Lee Strobel
Dat overkwam deze Amerikaanse rechtbankjournalist die gelovig was opgevoed maar door het onderwijs van het darwinisme zoals zoveel mensen ongelovig was geworden. Het opinieblad Time schreef ooit: ‘Charles Darwin heeft eens gezegd dat hij God niet wilde vermoorden. Maar hij heeft het wel gedaan.’ Natuurlijke selectie, genetisch toeval, omgevingsfactoren, geen God. Alles kan uit zichzelf ontstaan.
Voor Lee betekende het leven zonder God een leven voor zichzelf, voor de volle honderd procent. Nooit verantwoording voor zijn doen en laten. Eigen geluk en plezier: bijvoorbeeld na de seksuele revolutie van 1968. Hij kon er zich volledig in storten zonder de afkeurende blik van God. Tot …

Leslie
Uiteindelijk huwde hij met Leslie. Zij kondigde na enkele jaren aan dat ze besloten had Jezus te volgen.

Lee: ‘Wat bezielt je?’ Hij kon niet begrijpen dat een weldenkende vrouw zich kon inlaten met zoiets irrationeels als religie, zo’n samenraapsel van valse hoop, fantasie, mythologie en legende. Zijn vrouw werd steeds liefdevoller, zorgzamer en authentieker. Als journalist begon hij zich vragen te stellen.

Twijfels over het darwinisme
Niet minder dan honderd topwetenschappers van alle slag hadden in een tijdschrift een grote advertentie gepubliceerd met als kop: Een wetenschappelijke afwijzing van het darwinisme.
En dus ging Lee op toer: hij maakte een afspraak met 10 van die prestigieuze wetenschappers, elk op een ander gebied. Van kosmoloog tot natuurkundige, astronoom, biochemicus en anderen. Er waren er ook bij die hetzelfde hadden meegemaakt: ongelovig door het darwinisme maar later door hun wetenschappelijk onderzoek opnieuw gelovig. Uit hun onderzoeken was gebleken dat veel van wat in de scholen over de evolutietheorie wordt onderwezen, fout is. Maar … het zit al zo lang ingebakken! Het wordt allemaal weergegeven als een feit!
Dat evolutie bestaat? Jazeker! Een mens wordt geboren en blijft evolueren tot de dood. Evolutie bestaat o.a. ook in het heelal, in de algehele kosmos.

Ken je de Cambrische explosie?
Het Cambrium was een geologisch tijdvak van zo’n 540 miljoen jaar geleden. Wordt ook de ‘oerknal van het leven’ genoemd. Boem! Plotseling zien we vertegenwoordigers van heel wat soorten andere kleine en grotere fossielen. Ze zijn fundamenteel anders in lichaamsstructuur, verschijnen ineens, volledig ontwikkeld. Het is het meest spectaculaire fenomeen bij de fossielen. Dit is absoluut tegengesteld aan wat we kennen als Darwins boom. Darwin wist best dat deze vondsten zijn theorie niet ondersteunden.Het darwinisme is niet meer dan een materialistische filosofie die zich voordoet als wetenschap en de mensen beginnen dat door te krijgen. Zo besluiten de topwetenschappers.

Er was ooit een begin
Tijd en ruimte hebben niet altijd bestaan. Er was ooit een beginmoment. Daar zijn alle wetenschappers het over eens. Zelfs Steve Hawking. Het was alsof Iemand op een knop had gedrukt. Een tijdschrift gaf het zo weer: drijvend in een zee van wit een simpele rode bol, niet veel groter dan een knikker. Het gaf – hoe verbijsterend ook – de werkelijke omvang van het hele universum aan, toen het nog maar een ondeelbaar ogenblik oud was. En dan was er de ‘oerknal’ In de jaren twintig van de vorige eeuw waren het de Russische wiskundige Friedman en de Belgische astronoom George Lemaître die dit verder ontwikkelden, gebaseerd op Einsteins theorie: het heelal dijt uit. Ja, een Belg! Hij heeft nu een standbeeld gekregen, honderd jaar later.

Kort
Mocht je de tijd en de moed en de gedrevenheid vinden om hier dieper op in te gaan:
Lee Strobel met zijn boek: Feiten genoeg die voor een Schepper pleiten, www.gideonboeken.nl
(noot van de webmaster: ‘die Gedanken sind frei’)

AGENDA
In de Sint-Maartenskerk op zondag 18 juni om 16.30 uur: orgelbespelingen. Vrije toegang. Een vrije bijdrage is welkom.

 

 

 

K+L 24: Pinksteren -blokken – orgel


PINKSTEREN

Nog even terugblikken op onze pinkstervieringen. Als decor het mooie, rijzige, vuurrode doek.

Het was het feest van de Geest met al die rijke, beklijvende teksten. Laten we afsluiten met:

Kom, o Heilige Geest, verlicht onze geest,
vervul ons hart en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest over de aarde en alles zal worden herschapen
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
God, Gij die de harten van de gelovigen door de verlichting van
de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door diezelfde
Heilige Geest de ware wijsheid bezitten en ons altijd over zijn
vertroosting mogen verblijden.

 BLOKKEN
Neenee, niet van het tv-programma van de één. Wel het blokwerk in de junimaand voor talrjjke studenten. ‘Blokken’ is het enige woord en de bemoedigende daad van hun handelen. Hoe vind je trouwens de allerrustigste ruimte waar je blijvend geconcentreerd en ongestoord studie-uren kunt doorbrengen?

Sint-Elisabethskerk
Dat is inderdaad de ‘place to be’, de ideaalste plek: je hoort er niets van het verkeer, er is een ruime parking, een heel open kerk met ontzettend veel licht. De zijbeuken zijn er uiterst geschikt voor. En met een bijkomende accommodatie erbuiten als ontspanningstussendoortje: om even te ‘chillen’, dus af te koelen, een sigaretje te roken, iets te eten, even frisse lucht te scheppen. Absolute stilte gewaarborgd.

Voor wie?
In de eerste plaats voor studenten van het hoger onderwijs (bijv. Vives, …) en van de universiteiten (KULAK, Gent, …). Maar ook leerlingen van het laatste jaar middelbaar zijn absoluut welkom. Het gaat om periodes van telkens drie uur, van 9 uur ’s morgens tot 21 uur (jawel!) van maandag tot en met vrijdag. Voor zaterdag tot 16.30 uur. En dit tot einde juni. Het is het tweede jaar dat priester Guido Cooman dit met vrijwilligers perfect organiseert. Voel je je aangesproken om eens drie uur gewoon de supervisie te komen doen? Het loopt echt zonder problemen: rustig, weinig administratief papierwerk. Je kunt tussendoor zelf een boek lezen of je aan je eigen werk houden. En je bewijst onze studenten, onze toekomst, een fantastische dienst! Bekijk ook Blok@Kerk. Telefoonnummer van priester Guido: 0497 55 63 02. Hartelijk dank bij voorbaat.

DANK U WEL VOOR ALLE HELPENDE HANDEN
Ken je nog de vroegere, architecturaal modernere kerk van Sint-Paulus in de Beeklaan in Kortrijk? Het ontwerp was een kunstwerk van wijlen archtect De Weert, de gewezen echtgenoot van het actieve koorlid van Pro Ecclesia, Hilda Bossuyt uit diezelfde Beeklaan. Jammer genoeg kunnen niet alle kerkgebouwen in onze tijd behouden blijven en dus werd de kerkruimte ontwijd enkele jaren geleden. Het is nu een ontmoetingscentrum, het OC De Lange Munte.

Laten we feestvieren
Die mooie ruimte werd de ideale plek voor het bedankingsfeest van vijf parochies (de twee federaties, Groeninge en Sint-Amandus) voor alle vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit ten volle inzetten op vele gebieden van het kerkgebeuren. Het had plaats op pinkstermaandag vanaf 16 uur. Een bezinnend moment bij dit vrijwilligersfeest van Kerk-in-Kortrijk (KIK) kon de beste start betekenen. Deken Geert was de bezieler.
Een passende liedtekst, ter duiding:
Mijn vrienden zijt gij’, zegt de Heer en
‘Ik geloof dat elk van ons zijn steentje bijdraagt
om de toekomst vorm te geven,
om sterke gemeenschappen te vormen,
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.
Er waren nu al zo’n honderdtal medewerkers van die vijf parochies aanwezig. Absoluut hoopvol voor de eerste keer dat dit zo gebeurt. Na het aperitief en intussen het gezellige en gelukkig nooit stilstaande babbelen onder mekaar, volgde een weldoende, gevarieerde BBQ!
En … ze aten, dronken, praatten nog lang en gelukkig!
Dank u wel voor dit deugddoende initiatief! Proficiat, ijverige vrijwilligers!

DANK U VOOR DE BLIJVENDE HEMELSE ORGELBESPELINGEN
Aanstaande zondag start opnieuw een reeks orgelbespelingen. De komende zondagen van juni komen melomanen vanaf 16.30 uur ruimschoots aan hun trekken. De respectieve organisten zijn Aurélien Fillion, Willem Hörmann en Masako Honda. Ook dit jaar is dit klankenfeest thematisch opgevat. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een werk naar keuze te vertolken uit het oeuvre van Widor of Vierne. Speciaal voor deze editie schreef Lieselotte Crols Pièce de Fantaisie, een nieuwe compositie die telkens zal worden uitgevoerd. De concerten zijn gratis toegankelijk, maar een vrije bijdrage is meer dan wenselijk.

 

 

 

K+L 23 : Armeense kruissteen – Muzikale+vocale hoogstand

ARMEENSE KRUISSTEEN, EEN UNICUM


Zaterdag 27 mei vanaf 14 uur had de inzegening en de inhuldiging van de nieuwe Armeense kruissteen plaats op het Van Daleplein. Burgemeester Vincent Vanquickenborne sprak bij zijn toespraak het welkomstwoord uit en begon weliswaar met een groet in het Armeens, wat heel erg gewaardeerd werd. Voorts nam de verantwoordelijke van de Armeense gemeenschap, Artek, het woord met een uitgesproken waardering en dank voor de stad.

Chatsjkar
Zo wordt deze kruissteen genoemd. Hij staat op een brede sokkel. De steen is zeker twee meter hoog en meer dan een meter breed, in een ecru kleur. Het plaatje dat aan het hekken ervoor hangt (in het Nederlands, Duits, Frans en het Armeens) vermeldt het volgende:
Aan de stad Kortrijk geschonken door de Armeense gemeenschap in het teken van de Belgisch-Armeense vriendschap. Chatsjkars worden al eeuwen uit Armeense steensoorten gehouwen door ambachtslieden uit Armenië en de Armeense diaspora. De Chatsjkar speelt een centrale rol in de eredienst en slaat de brug tussen het wereldse en het goddelijke. De oudste kruissteen werd in 879 ingezegend in het Armeense Garni ter ere van koningin Katranide.

Dans en muziek
Tijdens de door de stad Kortrijk aangeboden receptie met talrijke, uiterst gevarieerde gebakjes van Armeense makelij, konden de vele aanwezigen, zowel Armeniërs van dichtbij als van ver gekomen, en ook de talrijke geïnteresseerde Kortrijkzanen en anderen, prachtige, traditionele, Armeense volksdansen aanschouwen bij dit zonnige, warme weer. Mooie kledij in schitterende, felle kleuren en heel afgewisselde uniformen. Volwassenen die dansten maar opvallend meestal veel jeugdige Armeniërs, zelfs kinderen van een jaar of vijf. Een plezier om dit te zien. We kunnen er enkel jaloers op zijn: een waardevolle traditie, ritmische muziek, vlugge bewegingen. De ene volksdans na de andere. Heel wat. Alweer een verrijking voor de stad die volledig openstaat voor dergelijk initiatief en die probeert iedere, ook uitheemse volksgroep een thuis te geven. Vriendschap onder de volkeren met aandacht voor de eigen cultuur, eigen religie, eigen tradities. Zo zorgt men uiteindelijk voor een vriendschappelijke samenleving in duurzame vrede. Proficiat!

MUZIKALE EN VOCALE HOOGSTAND
Dirk Blockeel kondigde de voorbije veertien dagen de muzikale en vocale godenspijs van zondag 28 juni in onze kerk aan met: ‘Een waardige aanloop naar de internationale 2017-orgelconcertreeks.’
Dat klopte helemaal. Zang (met Rozemarijn Vanwijnsberghe), poëzie (met Ilse Van der Aa) en aan het orgel: Erwin Van Bogaert stonden daarvoor borg. Componisten uit ons land en de buurlanden, werden alle eer aangedaan: uit Nederland de ons wellicht onbekende Hendrik Andriessen die op 89-jarige leeftijd overleed (1981). Hij speelde een belangrijke rol voor de ontwikkeling van de liturgische muziek. Hij decreteerde: ‘Kerkmuziek is alleen díé muziek die één is met het organisme van de kerkelijke dienst.’

Voorts een Belgische, onafhankelijke componist, Joseph Jongen, wiens leven zich grotendeels in Luik afspeelde. Hij bleek een excellent improvisator en kaapte verschillende gegeerde, muzikale prijzen weg: o.a. die van de Belgische koninklijke academie en de prijs van Rome.

Ilse Van der Aa bracht tussendoor passende, soms eigen poëzie met als bekend gedicht van Herman Gorter: Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Inderdaad: het is nog altijd lente. Vermelden we nog ‘Te lucis ante terminum’, een opus van de Aalsterse improvisator-componist en organist, Kristiaan Van Ingelgem, naast Mendelssohn, John en Rutter en anderen.

Dit eerste orgelconcert, een week vroeger dan traditioneel vanwege de prachtige uitvoering van het Magnificat van Bach op pinksterzondag 4 juni en andere hoogstaande, religieuze voorzieningen, wordt vervolgd op zondagen 11, 18 en 25 juni, telkens om 16.30 uur in de Sint-Maartenskerk. En … iedereen is van harte welkom. Zelfs geen inkom. Maar zou je dan niet spontaan geneigd zijn om maar al te graag in je (vrije) buidel te tasten om dit eeuwig te bestendigen? In naam van de vzw Kortrijkse Orgelkring, hartelijk dank voor je permanente waardering!