december 2015

K+L 52 : vormelingen – dialoog – nieuwjaar

WIJ STELLEN NOG DRIE KANDIDAAT-VORMELINGEN VOOR
Juleta, Jasper en Lara
juletajasper  lara

 dialoog in vriendschap Kortrijk (2 sur 42) dialoog in vriendschap Kortrijk (11 sur 42) dialoog in vriendschap Kortrijk (34 sur 42)

DIALOOG IN VRIENDSCHAP

In het vorige nummer van de lokale rubriek van ons parochieblad kon je al heel wat vernemen van het door deken Geert opgestarte initiatief om te verbroederen met de moslimgemeenschap: om mekaar te leren waarderen, beter te leren begrijpen.

Er vond een ontroerende, vreugdevolle en hoopgevende ontmoeting plaats in onze kerk op zondag 13 december. Wij maken van de gelegenheid gebruik om enkele van de ons toegezonden foto’s te publiceren.

 

KOM JE OOK NIEUWJAAR VIEREN?

Op zondag 10 januari is er om 10 uur een eucharistieviering. We willen jullie allemaal met veel vreugde en overtuiging uitnodigen om na de mis mee te vieren bij een glaasje en lekkere hapjes ons aangebracht door het ijverige feestcomité. Dan weet je al dat het feestelijk zal zijn, uitnodigend om elkaar het beste toe te wensen, om elkaar te ontmoeten, om gezellig te babbelen over van alles en nog wat. Het is niet moeilijk: gewoon komen en vieren!

Het parochiaal team onder wie onze voorgangers, wensen jou, lezer, een nieuw jaar met Gods rijkste zegen. Is niet daarin alles begrepen?

 

GEHUWD

Julie Gheysens en Tom Coussens.

 

OVERLEDEN

Wolf Descamps, het zevenjarige zoontje van Jelle en Emanuelle De Clerck, Smokkelpotstraat.

K+L 51: Dienen – verbroederen

P1180557 P1180558
Cantor Roel zingt, vormeling Alix leest voor

P1180594 P1180601
Ouder en jonger waren unaniem: lekkere soep!

SPREEK, HEER, UW DIENAREN LUISTEREN

In de loop van de vormselvoorbereidingen worden er door catechisten Christiane, Rika en Pascal met de kandidaten na de viering drie thema’s uitgediept. Het eerste is dienen en kwam aan bod op zondag 13 december. De pennenvrienden helpen hier ook een handje. Ze zorgen voor een briefje of een kaart met hun getuigenis over dit onderwerp. En dienen kan gelukkig op heel wat manieren. Het doet ons zeker denken aan 1 Sam 3, 1-10 waar Samuel door de Heer wordt geroepen om dienaar te worden.

Ook onze kandidaat-vormelingen doen hun best om thuis, op school en ook in de kerk dienstig te zijn. Een van de voorbeelden is dat zij zich per twee aandienen om in een zondagse viering acoliet te zijn. Ze helpen ook actief mee aan de eucharistie zelf door voorziene teksten voor te bidden. En ze dienen uit naastenliefde nogmaals bij hun bezoek aan een woon-zorgcentrum waar ze vooral luisteren naar de oudere bewoners en vragen stellen. Daar vertellen we later graag meer over.

En dan was er na de mis die lekkere soep, niet zozeer op de stoep maar wel in de onthaalruimte van onze kerk. De bijdrage gaat volledig naar Welzijnszorg. Aan de soepsnoepers te zien was het een overheerlijke, gezonde drank die ons door toedoen van Lieve Vermeulen vanuit Poverello werd aangeboden en ons door Marleen en Frederik werd bezorgd. Ook na de avondviering smaakte de soep heerlijk! Hartelijk dank aan hen die ervoor zorgden dat onze beker met deze godenspijs werd gevuld.

 

DE START VAN EEN ONTROERENDE VERBROEDERING

Ja, zondag 13 september bleef het druk. We weten dat er in Kortrijk al heel wat jaren een moskee is. Die hebben wij trouwens al kunnen bezoeken om eens kennis te maken met de islam. Er is geregeld ook een interreligieuze dialoog, o.a. tussen de katholieken en de moslimvrienden.

Ze werden uitgenodigd naar onze kerk in de namiddag, vanaf 14.30 uur. Er was onthaal met thee of koffie en koeken. De stad Kortrijk werkte daar maximaal aan mee met o.a. affiches en ook door afgevaardigde Catherine Dupont heel de namiddag te sturen die instaat voor integratieprojecten en cohesie. Een vriendelijke dame die ook volledig achter deze bijeenkomst stond.

En zo kwamen de moslims stilaan binnen. Het was ook fijn dat er zovele van onze katholieke gelovigen of gewoonweg sympathisanten waren. Het is uiterst praktisch dat we van Catherine kleefetiketjes met onze voornaam erop kregen. De namen van heel wat moslims zijn voor ons niet altijd gemakkelijk en van hun kant konden ze ook onze voornaam aflezen.

Deken Geert verwelkomde de grote groep van de twee godsdiensten, ons kerkkoor zong een eerste adventslied en Roos begon aan haar duidelijke uitleg over het kerkgebouw, de betekenis van de advent met o.a. de krans met al drie brandende kaarsen. Bij tussenpozen werd dat alles in het Arabisch op een degelijke manier vertaald.

Uiteraard kwam ook de betekenis van Kerstmis uitvoeriger aan bod en de actie van Welzijnszorg met de kinderwagen in een van de zijbeuken. Het koor zong nog twee vierstemmige liederen waarna deken Geert iedereen dankte en twee groepjes van 15 moslims uitnodigde om het prachtige, weidse uitzicht over Kortrijk te bewonderen van op de kerktoren.

We bleven allemaal nog graag napraten met onze moslimbroeders. Iedereen was heel vreugdevol, ontroerd zelfs door dit godsdienst overschrijdende ‘feest’. Laten we niet vergeten dat er heel wat ijverige handen tot op het einde klaar waren, vrijwilligers van het feestcomité, die ons verwenden met koffie, thee en koeken. Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk maakte!

Daar komt toch nog een vervolg op, deken Geert?

 

AGENDA

* zaterdag 26 december om 16 uur: we zingen samen bekende kerstliederen met ons koor Pro Ecclesia en met de medewerking van het Davidsfonds Kortrijk.

* zondag 27 december in Sint-Jan om 15 uur de Messiah van Händel.

 

KERSTWENS VAN HET TEAM

Het parochieteam wenst u allen zalige, vreugdevolle kerstdagen.

 

K+L 50: vormelingen – welzijnszorg – bijbelgroep

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN STELLEN WE VERDER VOOR

Ella Emile Henri

 

NU NOG MEER DAN ANDERS

We hebben al heel veel beelden gezien van talloze vluchtelingen, asielzoekers, daklozen, mensen in armoede. Het is meer dan ooit nodig dat er een adventsactie van Welzijnszorg is om ons de kans te geven ook iets te doen. Dat kan op zijn minst door het mandje dat rondgaat tijdens de vieringen rijkelijk te vullen, elk naar godsvrucht en vermogen.

De mensen zijn vindingrijk en benutten zoveel kansen. Wist je dat bijvoorbeeld in Ronse De Vrolijke Kring gezorgd heeft voor een sociale moestuin De Lochting? Daar werken ze ook op die manier aan armoedebestrijding en aan duurzaamheid. De mensen in armoede tuinieren daar mee, in de eerste plaats voor eenvoudige groenten. Maar ze krijgen er ook het nodige advies. En natuurlijk nemen zij de oogst mee naar de keuken of naar de kooklessen. Een verdere stap is het kweken van groenten in bakken: dat kan dus thuis gebeuren, je hebt minder ruimte en materiaal nodig.

Laten we tot en met Kerstmis alvast ons best doen om ook financieel maximaal te steunen! Dank je wel!

 

Barsten

’t Is niet de schimmel op de muur

of wat er op de meubels staat geschreven.

’t Is vooral het minder moeder zijn

voor kinderen met nu al barsten in het leven.

(Katrien Finaut)

 

IS DE BIJBEL WEL HET BOEK VOOR GELOVIGEN?

Het is niet de eerste keer dat schrijvers of ongelovigen gechoqueerd zijn door de gruwelijke oorlogsverhalen of de bloedrijke taal van het Oude Testament hier en daar. Zij nemen er dan enkel die passages uit en verkondigen dan zelfs in de media of in een boek hun kortzichtig besluit dat de Bijbel zeker niet de Heilige Schrift kan zijn. Dat het een oorlogsboek is, een bloedboek. Maar:

– je moet met de Bijbel op de juiste manier leren omgaan, d.w.z.

– je mag het niet letterlijk lezen als een historisch boek (al staan er wel historische feiten in)

– je moet uiteraard rekening houden met de tijdsgeest en het toenmalige godsbeeld.

Je zou nu terecht kunnen stellen dat het op zich niet gemakkelijk is om dat allemaal te vatten als bedoeld of te hertalen naar onze tijd, oké, maar er wordt ons een pracht van een kans gegeven om te begrijpen, te zien en in te zien, namelijk o.a. in de driemaandelijkse Bijbellezingen van onze federatie. We kunnen dat niet genoeg aanbevelen zodat je kunt groeien in geloof en een stevigere geloofsbasis bekomt, wat in deze bedrukte tijden van onschatbare waarde is.

 

Jesaja

In deze adventstijd wordt maximaal gebruikgemaakt van teksten uit Jesaja. Zo komt ook het overbekende ‘rorate caeli’ (dauwt, hemelen) daaruit. Uit de laatste Bijbellezing ging het enerzijds over Jes 29, 9-24 en anderzijds zochten we de schakel met Joh 9.

De volgende verzen uit Jes 29, 15 – 16 zijn gewoonweg schitterend:

Wee degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen houden voor de Heer;

Die alles doen in duisternis en zeggen:

‘Wie ziet ons? Wie weet wat wij doen?’

Jullie draaien de zaken om!

Is de klei soms meer dan de pottenbakker?

Kan het maaksel over zijn maker zeggen:

‘Hij heeft mij niet gemaakt?’

Is de mens meer dan zijn Schepper? Erkent het schepsel zijn Schepper nog? Is het in onze hypertechnische, grensoverschrijdend materialistische, zelfzekere wereld niet eerder zo:

‘Luister, Heer, uw dienaar spreekt’ i.p.v.’Spreek, Heer, uw dienaar luistert’?

 

Johannes

In hoofdstuk 9 lazen we het verhaal van de blinde. Een prachtig verhaal van geloofsgroei.

Door Jezus kan de blinde weer zien. Je moet eens de evolutie van de geloofsgroei van de ex-blinde volgen in zijn verschillende gesprekken met buren, met Joden en ten slotte met de farizeeën:

1) de blinde is wel genezen, hij ziet weer maar hij kent zijn genezer niet eens, volgt hem niet.

2) in een verdere fase zegt de blinde over Jezus: ‘Hij is een profeet.’

3) uit de tekst halen we vervolgens ook: Jezus is de Messias.

4) in een laatste fase vraagt Jezus die weer in het verhaal komt, aan de genezen man: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ En nadat Jezus hem heeft duidelijk gemaakt dat Hij de Mensenzoon is, besluit de man: ‘Ik geloof, Heer’ en hij boog zich voor Jezus neer.

De Bijbel geeft ons ook de kans tot geloofsgroei.

Psalm 146 sluit bij deze teksten perfect aan.

(Een getuigenis van Hugo)

 

K+L 49 : Vormelingen – Advent – Moslims – Kier

WE STELLEN ANDERMAAL DRIE KANDIDAAT-VORMELINGEN VOOR
Arthur CharlotteS Elise

Arthur, Charlotte S en Elise

 

ADVENT NODIGT UIT

Dat Hij komt.

Het moet toch mogelijk zijn, het was toch uw droom, uw lichtend visioen-

een mens die onomwonden en consequent uw beeld vertoont.

Een die recht doet, vrede sticht, o God, een mens die leefheeft, uit alle macht liefheeft.

Het moet toch mogelijk zijn- zo’n pracht van een mens.

Een die de nacht verdrijft. Zon die over ons opgaat, onmiskenbaar en stralend uw Zoon.

Waar blijft hij?

Al zo lang wachten wij, tasten wij in het duister. Al zo lang wacht uw schepping.

Dat hij komt. Komt. Komt. Prinsheerlijk, zegevierend, O God, de mens van uw dromen.

Dat uw Koninkrijk komt.

Hans Bouma

 

MAAK KENNIS MET DE VREEDZAME, ECHTE MOSLIMS

Hoe kijkt een moslim aan tegenover onze godsdienst, onze kerk? En hoe kunnen zij bijvoorbeeld met onze ‘advent’ kennismaken?

In deze moeilijke en delicate tijden waar ook de vreedzame, vriendelijke moslims een onterecht heel slechte reputatie wordt aangesmeerd, willen wij integendeel een gelegenheid scheppen om mekaar te ontmoeten omwille van de aan te bevelen dialoog tussen de verschillende godsdiensten.

Misschien ben je zelf al eens in de moskee in Kortrijk geweest toen zij ieder van ons uitnodigden. Nu is het onze beurt op zondag 13 december vanaf 14.30 uur in de Sint-Maartenskerk. Er is koffie of thee voorzien, deken Geert verwelkomt iedereen, ons koor zingt enkele adventsliederen en er is een aangepast scenario voorzien waarin vooral de betekenis van onze advent wordt uitgelegd en aangetoond.

Iedereen is van harte welgekomen. Een unieke kans, godsdienst overschrijdend!

 

WELZIJNSZORG IN DE KIJKER

Maar ik wil mijn handen openhouden, God.

Ik wil delen, alles wat in me leeft.

Help me vandaag en elke weekend van deze adventstijd

opdat mijn handen geven en delen.

Maak mij tot een kleine korrel graan

die in de aarde valt en zich deelt,

die vruchten van goedheid geeft

aan Jou en alle mensen.

Het is een terechte uitnodiging om deze maand tijdens de weekendvieringen extra te geven voor en te denken aan mensen voor een toekomst zonder armoede.

 

AGENDA VAN DECEMBER

* zondag 13 december om 14.30 uur in onze kerk: ontmoeting met de moslims

* zaterdag 19 december om 16 uur: kerstliederen door ons koor in de Mattheuskapel van het begijnhof

* zaterdag 26 december om 16 uur in onze kerk: U zijt wellekome, Vlaanderen zingt kerst. Samen zingen we bekende kerstliederen voor het goede doel. Vrije toegang

* zondag 27 december: in de kerk van Sint-Jan uitvoering door het KVE van de Messiah van Händel.

 

OVERLEDEN

Martha Maelfait, weduwe van Robrecht Halsberghe, geb. Kortrijk 1928, Zeelaan, Koksijde.